Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

 

Poniższy dokument, stanowi politykę prywatności stosowaną przez firmę RENATA POZNECKA RENEX MARKETING, w szczególności podczas przetwarzania danych naszych klientów i użytkowników serwisów internetowych dostępnego pod adresemhttp://renexmarketing.com.pl/, http://www.elementy-zabezpieczajace.pl/oraz https://drabiny-teleskopowe.pl/ (dalej jako Serwisy).

 

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasze Serwisy.

 

Informujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobom i podmiotom nieuprawnionym, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane naszym partnerom zewnętrznym są używane wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia Państwu jak najwyższej jakościusług.

 

 • 1

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Administratorem danych jest RENATA POZNECKA RENEX MARKETING, ul. Albatrosów 16, 30-716 Kraków, NIP: 6791003801, REGON: 003898929 (dalej jako Administrator). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych Serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 • 2

[Dane Osobowe]

 

 1. Dane osobowe zbierane w toku korzystania przez Państwa z naszych usług : imię i nazwisko, imię i nazwisko Państwa przedstawicieli lub pracowników lub osób z Państwem współpracujących, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dot. płatności.

 

 1. Dane osób zatrudnionych oraz starających się u nas o zatrudnienie (Pracownicy): dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, wizerunek;

 

 1. Dane osobowe związane z wypełnieniem przez nas zobowiązań prawnych: imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, dane kontaktowe, dane sprzedażowe, dane pracownicze;

 

 1. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, dane kontaktowe,  dane sprzedażowe.

 

 1. Dane związane z przeglądaniem i zarządzeniem zawartościąnaszych Serwisów internetowych: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

 

 

 • 3

[Podstawa przetwarzania]

 

 1. Korzystanie przez Państwa z naszych usług – Państwa dane osobowe przekazywane, są w toku korzystania z naszych usług, w szczególności podczas dokonywania zamówień lub zakupów naszym sklepie lub za pośrednictwem naszych Serwisów, w tym także dane przekazane przed zawarciem stosownej umowy (np. negocjacje, spotkania, prezentacje).

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w powyższym zakresie na podstawie art 6 ust. 1 lit.  b, c i d RODO.

 

 1. Zatrudnienie przez nas Pracowników (w tym także procesy rekrutacyjne)– dane osobowe, dane identyfikacyjne, dane adresowe, staż pracy, wykształcenie oraz wizerunek pracowników, przekazywane są w toku podpisywania umowy o pracę (zlecenie), a także w procesach rekrutacyjnych.

Będziemy przetwarzać powyższe dane osobowe w powyższym zakresie na podstawie 6 ust.1 pkt a, RODO oraz odpowiednie Przepis prawa krajowego – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 221  § 1 kp.

 

 1. Wypełnienie zobowiązań prawnych – Państwa dane oraz dane Pracowników będą przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub postanowień sądów lub innych postanowień władz publicznych. Ponadto będziemy używać Państwa danych osobowych do archiwizacji danych finansowych w celu przestrzegania zasad prawidłowego prowadzenia księgowości.

Będziemy przetwarzaćPaństwa dane osobowe oraz dane Pracowników w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.

 

 1. Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem – Państwadane osobowe oraz dane Pracowników, mogą  być przetwarzane w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, a także wszelkim działaniom mogącym spowodować straty, na które możemy być narażeni, oraz uniemożliwienia korzystania z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami prawa oraz regulaminem.

Będziemy przetwarzać Państwadane osobowe oraz Pracowników na podstawie art 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO

 

 1. Przeglądanie i zarządzanie zawartością naszych Serwisów internetowych– będziemy przetwarzać Państwadane osobowe w celu prowadzenia naszych Serwisów internetowych w szczególności w celu prawidłowego funkcjonowania naszegoformularza kontaktowego. Możemy ponadto uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty oraz czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać przez nas wykorzystane w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit.  f  RODO.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawiePaństwa zgody – wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca (checkbox) w formularzu kontaktowymlub w toku zgłoszenia rekrutacyjnego (zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej). Dodatkowo Państwawyraźne i jednoznaczne działanie, po uprzednim uzyskaniu przez Państwa informacji o zbieraniu i przetwarzania Państwa danych osobowych, będzie przez nas traktowane jako zgoda na określone działanie.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit.  a RODO.

 

 • 4

[Pliki cookies]

 

 1. Nasze Serwisy internetowe używają plikówcookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z naszą stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Serwisów, aby usprawniać ich funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 4. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy do potrzeb niezbędnych do procesów marketingowych i sprzedażowych.

 

 • 5

[Okres przechowywania danych]

 

 1. Państwa dane osobowe, które są przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez nas obowiązków prawnych lub ochronyPaństwainteresów, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b, c, d   RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres niezbędny do:
 2. Obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji, obsługi technicznej świadczonej usługi);
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń;
 4. wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f  RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwasprzeciwu, nie wcześniej jednak niż do upływu okresu wzajemnych roszczeń lub do upływu okresu ochrony naszego uzasadnionego interesu;.
 6. Dane naszych Pracowników przechowywane będą do czasu zakończenia łączącego nas stosunku prawnego i przez okres wymagany obowiązującymi wówczas przepisami prawa, a w przypadku procesu rekrutacyjnego do czasu jego zakończenia lub wycofania zgody przez osobę starającą się o zatrudnienie. Okres przechowywania danych może być jednak przedłużony z uwagi treść zgody oraz z uwagi na konieczność zabezpieczenie lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących zarówno nam jak i Pracownikom.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • 6

[Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych]

 

 1. Prawo dostępu do danych.Mają Państwo prawo żądać informacji o tym,jakie podane przez Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.
 2. Prawo do przenoszenia. Mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie (.xls, .doc, .pdf, .jpeg). Kopia Państwa danych może zostać przesłana do Państwa lub do innej osoby (podmiotu) za uprzednim wyraźnym wskazaniem.
 3. Prawo do poprawiania danych. Mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do ich uzupełnienia jeżeli uznają Państwo, że są niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych.Mają Państwo prawo zażądać w każdej chwili usunięcia swoichdanych, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:
 5. nie zakończyło się postępowanie w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu prawnego;
 6. nie wygasł łączący nas stosunek prawny;
 7. nie dokonano całości zapłaty za zamówione usługi lub towary;
 8. jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interes z zastrzeżeniem następujących sytuacji:
 10. nie zakończyło się postępowanie w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu prawnego;
 11. nie wygasł łączący nas stosunek prawny;
 12. nie dokonano całości zapłaty za zamówione usługi lub towary;
 13. jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez obowiązujące przepisy prawa.
 14. Prawo do ograniczenia.Mają Państwo prawo zażądać żebyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
  1. w przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, ograniczymy przetwarzanie danych na tej podstawie do czasu zweryfikowania, czy taki uzasadniony interes w dalszym ciągu istnieje.
  2. w przypadku gdy zgłoszą Państwo błędy w treściswoich danych osobowych, wtedy ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności i wprowadzenia niezbędnych korekt.
  3. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mogą Państwo nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania przez nastych danych osobowych.
 15. Prawo wniesienia skargi.Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Państwa pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 16. Prawo do wycofania zgody. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ich wyłączną podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda.

 

 

Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie 7 można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Nami na adres prowadzenia działalnościRENATA POZNECKA RENEX MARKETING, ul. Albatrosów 16, 30-716 Kraków, NIP: 6791003801 lub adres poczty elektronicznej: info@renexmarketing.com.pl

 

 

 

 

 

 • 7

[Przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym]

 

Korzystanie z niektórych naszych usług może wiązać się z udostępnianiem Państwadanych osobowych podmiotom zewnętrznym, z którymi współpracujemy. Powierzenie danych podmiotom zewnętrznym  służy przede wszystkim ciągłemu polepszaniu naszych usług i dotyczy głównie, usługmarketingowych oraz programistycznych. Państwa dane mogą być również przekazywane w celu zlecenia usług księgowych, hostingu serwerów (w tym klient poczty e-mail), dostarczania oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. dane w chmurze), zapewnienia nam wsparcia technicznego, świadczenia na naszą rzecz usług doradczych i prawnych. Jeżeli w skutek powyższego nastąpi przekazanie Państwadanych osobowych zewnętrznemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie umowy zawieranej przez nas z tym podmiotem zewnętrznym. Dokładamy najwyższej staranności przy wyborze podmiotów, z którymi współpracujemy. Dlatego też zapewniamy, że przekazane im dane na podstawie umowy powierzenia będą podlegały nie mniejszej ochronie niż ta gwarantowana przez nas. Dbamy o taki dobór usługodawców, by zapewniali oni jak najwyższy stopień bezpieczeństwa dla Państwa danych.Przekazujemy Państwa dane zewnętrznym usługodawcom jedynie kiedy jest to konieczne dla wykonania naszych usług lub z uwagi na ochronę Państwa interesu.Dodatkowo podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 • 8

[Środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych]

 

 1. Zabezpieczenie biura oraz przechowywanie fizycznych kopii dokumentów:

 

Pomieszczenia,w których mamy biura są częścią kompleksu biurowo-magazynowego wyposażonego w system alarmu przeciwwłamaniowego. Pomieszczenia gdzie przechowywane i przetwarzane są dane znajdują się w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, uniemożliwiając tym samym niepowołany i nieautoryzowany dostęp. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane są zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i wolnostojącej gaśnicy.

 

Dokumenty w formie papierowej przechowywane są w zamykanych szafach i szufladach. Szafy i szuflady znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonym drzwiami z możliwością zamknięcia ich na zamek.

 

Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny.

 

Drukarki i kserokopiarki znajdujące się na terenie biura Administratora znajdują się w miejscach niedostępnych dla osób postronnych. Korzystanie z drukarek sieciowych możliwe jest tylko przez osoby uprawnione.

 

 

 1. Zabezpieczenia technologiczne:

 

Dane w wersji elektronicznej przechowywane są na dyskach komputerów. Dostęp do danych przechowywanych w systemach informatycznych możliwy jest jedynie za pośrednictwem komputerów lub urządzeń mobilnych zabezpieczonych za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. Dostęp do zasobów wspólnych, ograniczony jest w zależności od pełnionego stanowiska. Pracownicy oraz podmioty współpracujące zostały poinstruowane o minimalnych wymaganiach w zakresie hasła oraz o pożądanych terminach jego zmiany. Dozwolone jest zastąpienie haseł logowaniem przy użyciu danych biometrycznych (czytniki linii papilarnych, skan tęczówki, skan twarzy). Monitory komputerowe ustawione są w taki sposób by uniemożliwiały wgląd osób postronnych do treści wykonywanej w danym momencie pracy.

 

Wewnętrzna sieć Wi-Fi zabezpieczona jest hasłem dostępowym. Pracownicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność podczas transportu, przechowywania i użytkowania nośników (w tym urządzeń mobilnych) zawierających dane osobowe, poza obszarem ich przetwarzania. Dane przechowywane na nośnikach przenośnych – na wypadek ich wyniesienia poza obszar przetwarzania danych – są dodatkowo szyfrowane, w sposób uniemożliwiający dostęp do danych w przypadku utraty tych

 

Administrator danych stosuje środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem w postaci programu antywirusowego, a także systemy Firewall w celu ochrony dostępu do sieci komputerowej.

 

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

 

 1. Zabezpieczenia organizacyjne:

 

Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby i podmioty posiadające stosowne upoważnienie lub umowę powierzenia danych.

 

Osoby i podmioty przetwarzające dane zostały przeszkolone z zakresu zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Osoby i podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy pod groźbą rozwiązania współpracy oraz zapłaty stosownych kar umownych.

 

 • 9 Kontakt z administratorem

 

Chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcą Państwo zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Wszelkie pytania i zastrzeżenia prosimy kierować na adres e-mail: info@renexmarketing.com.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 12 marca 2019 r.